مسلمان شدند

مسلمان شدند

عکس از حجاب در سایر کشور های جهان

http://neginesabz.ir/40-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/http://neginesabz.ir/40-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/

چـادرِ مـن نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است … نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا … چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است … سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …! طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو … بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بـزن …! عفیف بمان بانــو در را ببند بگذار در بزنند …

توضیحات بیشتر »

ستارگان فوتبالیست مسلمان

http://neginesabz.ir/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85-2/

من مسلمانمقبله ام یك گل سرخجانمازم چشمه ، مهرم نوردشت سجاده منمن وضو با تپش پنجره ها می گیرمدر نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف .سنگ از پشت نمازم پیداستهمه ذرات نمازم متبلور شده استمن نمازم را وقتی می خوانمكه اذانش را باد ، گفته باشد سر گلدسته سرومن نمازم را ، پی (( تكبیرة الاحرام )) علف …

توضیحات بیشتر »

ستارگان فوتبالیست مسلمان

http://neginesabz.ir/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85-2/

من مسلمانمقبله ام یك گل سرخجانمازم چشمه ، مهرم نوردشت سجاده منمن وضو با تپش پنجره ها می گیرمدر نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف .سنگ از پشت نمازم پیداستهمه ذرات نمازم متبلور شده استمن نمازم را وقتی می خوانمكه اذانش را باد ، گفته باشد سر گلدسته سرومن نمازم را ، پی (( تكبیرة الاحرام )) علف …

توضیحات بیشتر »

ملکه حجاب

http://neginesabz.ir/%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/

  ماشا  الیلیـکینا     زیبایی ماشا برای همه آشکار است…استیل دخترآنه و بور او همه نگاه هارا جذب می کند! این دختر روسـی می گوید از جلوه های کاذب که همان بی حجآبی و آرآیش است بدش می آید و الان خوشبخت است… می گوید:حتی  لحظه ای به ذهنم خطور هم نمی‌کرد که روزی به حج بروم و از بهترین …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir