قرآن انلاین

تغییرات پیشنهادی:
برای تنظیم زبان و ترجمه و سایر تنظیمات از قسمت show options استفاده کنید و برای بستن تنظیمات از گزینه hide options برای انتخاب ترجمه گزینه فارسی را انتخاب کنید و برای برداشتن سایر زبانه های دیگر گزینه uthmani را انتخاب کنید و سوره مورد نظرتون را play کنید تا سوره و ترجمه را هم ببینید وهم گوش کنید.

این گزینه برای ترجمه فارسی استفاده کنید.

این گزینه زمانی که صوت قرات میشود میتوانید تکرار آیه یا صفحه و یا جز را انتخاب کنید تا ترجمه را قرات کند.

JavaScript must be enabled to use this site. Please enable JavaScript in your browser and refresh the page. How to enable javascript?

http://www.20script.ir